Podmienky používania

Všebecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov webovej stránky

1.2 Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku www.theclick.sk (ďalej len „Užívateľ“).

 

2 Webová stránka

2.1 Webová stránka theclick.sk je verejné internetové médium dostupné pre každého s prístupom na internet.

2.2 Prístup na stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie tohto portálu, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním. Návštevník, ktorý nesúhlasí s pravidlami a podmienkami, nesmie využívať jednotlivé prvky a zdržiavať sa na internetových stránkach theclick.sk.

 

3 Súkromie Užívateľov a ochrana osobných údajov Užívateľov

3.1 Registrácia na webovej stránke theclick.sk je dobrovoľná.

3.2 Prevádzkovateľ organizuje na webovej stránke súťaže o vecné ceny, do ktorých sa môžu Užívatelia prihlásiť a dobrovoľne poskytnúť osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko (ulica, popisné číslo, mesto/obec, PSČ), telefónne číslo. V prípade, ak Užívateľ, ktorý sa prihlásil do súťaže realizovanej Prevádzkovateľom nedosiahol vek 15 rokov, je potrebný súhlas zákonného zástupcu takéhoto Užívateľa, ktorý sa považuje za daný vyznačením súhlasu vo formulári na odosielanie súťaží alebo písomne vyjadrený súhlas. Takto získané osobné údaje Prevádzkovateľ použije na účely spojené s organizáciou súťaže, a to najmä na zabezpečenie administratívy spojenej s organizovaním súťaže, za účelom skontaktovania a odovzdania/odoslania vecnej ceny Užívateľovi – výhercovi súťaže (pre účely poštového styku), prípadne za účelom ponuky v možnom pokračovaní súťaže v ďalšom kole a za účelom zasielania reklamných e-mailov na Užívateľom poskytnutú e-mailovú adresu.

3.3 Prevádzkovateľ spracúva Užívateľom dobrovoľne poskytnuté osobné údaje, a to meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“) podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. výlučne za účelom organizovania súťaží na webovej stránke (viď vyššie) a zasielania reklamných e-mailov. Užívateľ vyznačením súhlasu vo formulári na to určenom, dáva v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. Prevádzkovateľovi výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytol Prevádzkovateľovi v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko (ulica, popisné číslo, mesto/obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo na účely vytvárania databázy pre účely a potreby súťaží organizovaných Prevádzkovateľom na jeho webovej stránke www.theclick.sk a zároveň dáva výslovný súhlas na poskytnutie osobných údajov pre účely poštového styku a doručovateľskej/kuriérskej spoločnosti za účelom doručenia vecnej ceny zo súťaže a výslovný súhlas na zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, vydlisko (mesto/obec) na webovej stránke v súvislosti so zverejnením víťaza súťaže a výhercu vecnej ceny. Užívateľ dáva v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a v zymsle § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách výslovný súhlas Prevádzkovateľovi so zasielaním reklamných e-mailov elektronickou poštou na e-mailovú adresu Užívateľa, ktorú prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytol. Užívateľ dáva súhlasy na dobu neurčitú, po dobu trvania spracúvania osobných údajov na uvedené účely. Užívateľ vyhlasuje, že týmto je včas a riadne informovaný o spracovávaní a získavaní jeho osobných údajov. Oba súhlasy môže Užívateľ kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu redakcia@theclick.sk. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúvané osobné údaje neposkytuje žiadnej tretej strane mimo udelený súhlas a nesprístupňuje žiadnemu príjemcovi.

3.4 Užívatelia prehlasujú, že sú oboznámení so skutočnosťami uvedenými v ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. a v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) zákona poučení o svojich právach a ich ochrane v zmysle ust. § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z. z. v nasledovnom rozsahu:

 • 28 Práva dotknutej osoby

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo naň písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.)

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 • 29

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

(1) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

(2) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. (3) Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 • 30

Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

4 Užívateľský obsah

4.1 Akýkoľvek Užívateľ môže zasielať Obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ, bez ohľadu na to, či bude tento Obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho Obsahu.

4.2 Užívateľ berie na vedomie, že ,je výhradne zodpovedný za svoj Obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom.

4.3 Užívateľ nesmie do článkov, komentárov, správ a príspevkov vo fóre pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

4.4 Prevádzkovateľ nekontroluje obsah uvedený na stránke a odoslaný Užívateľmi. Príspevky sú kontrolované, len ak autorom je označený jednotlivý oficiálny redaktor stránky presným meno alebo  “theclick redakcia“.

 

5 Duševné vlastníctvo/autorské práva

5.1. Aj keď prevádzkovateľ stránky a web stránka theclick.sk nezodpovedá za články, fotografie, príspevky, komentáre Užívateľov, ale dbá na zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv.

5.2 Každý Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať do článkov, komentárov, príspevkov na stránke theclick.sk len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.

5.3 Každý užívateľ používaním stránok prehlasuje, že bude dodržiavať a ctiť autorské práva do maximálnej miery, čo znamená:

 • nebude kopírovať obsah z iných webových lokalít.
 • nebude jednoducho a bezducho prekladať celý obsah z iných webových lokalít.
 • nepoužije fotografie, ktorých vysporiadanie autorských práv je otázne, sú majetkom tlačových agentúch, fotobánk alebo jednotlivcov a nemá na ne povolenia.
 • v prípade, ak má záujem o použitie fotografíí, kontaktuje majitela autorských práv/autora fotografií s prosbou o povolenie použitia. Odpoveď, kladnú alebo zápornú si redaktor ponechá. Ak použije nejaké fotografie, prehlasuje, že má autorské práva vysporiadané a fotografie vkladá na vlastnú zodpovednosť.

 

6 Porušenie autorských práv, alebo iných práv

6.1 Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, okamžite nás kontaktujte na redakcia@theclick.sk a bezodkladne napravíme chybu niektorého z našich registrovaných Užívateľov, ktorí ale akýkoľvek obsah pridávajú doborovľne a pod vlastným menom bez koordinácie a priameho vedomia Prevádzkovateľa.

 

7 Obsah na našich serveroch

7.1 Žiaden zo súborov, teda fotografie, obrázky, videá alebo audio súbory v článkoch nie sú hostované/umiestnené na našich serveroch.

7.2 Portál theclick.sk a jeho Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví autori alebo Užívatelia vo vlastnom mene. Názory a postoje nie sú postojami prevádzkovateľa portálu theclick.sk.

7.3 Obsah na stránke nie je monitorovaný prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne obsah na stránke, ktorý porušuje niekoho práva, alebo právne normy Slovenskej republiky, obsah bude odstránený po upozornení prevádzkovateľa.

 

 

8 Odkazy

8.1 Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán alebo vložená časť stránok tretích strán (embednuté časti, napríklad youtube videá) sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu.

8.2 TheClick nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky, spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky Užívateľ realizuje na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany Prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu Užívateľov.

 

9 Práva a povinnosti užívateľa

9.1 Užívateľ berie na vedomie, že na theclick.sk a všetkých podstránkach, subdómenach sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a/alebo so všeobecnou morálkou, teda nesmie:

– Propagovať násielie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania,

národného alebo sicálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, – Odosielať príspevky s erotickým obsahom,

 • Propagovať detskú pronografiu,
 • Propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,
 • Využívať priamo alebo skrytou formou portál na reklamu tretej strany,
 • Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlié správy o treťom subjekte.

 

10 Práva a povinnsoti Prevádzkovateľa

10.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi a používateľmi.

10.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi alebo Užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním webovej stránky, prípadne s používaním služieb na webovej stránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neodborným použitím užívateľského konta samotným Užívateľom, zneužitím alebo stratou identifikačných a registračných údajov užívateľa. Prevázkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informáciíí uvedneých na webovej stránke.

10.3 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

 

12 Zmena pravidiel

11.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Ak Užívateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.