Spoločnosť STAVEKO-SK,a.s., ako obstrávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Zvýšenie zamestnanosti v MAS Stredný Liptovpodporou inovácií v spoločnosti STAVEKO – SK, a.s.Čelný kolesový nakladač

ČLÁNOK POKRAČUJE POD REKLAMOU

STAVEKO Priloha 7_Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) – bez adresy

Komentáre